web directory logo

ARKADEJ Directory

>
Business

aree associates

Aree & Associates (บริษัท อารีแอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด)

human resource solutions ที่ปรึกษาด้านบริหารงานบุคคล พัฒนาบุคลากร ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้เชี่ยวชาญงาน HR

เผยแพร่
: 2017

HR Consultant งานพัฒนาองค์กร วางระบบงาน HR การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การวางแผนอัตรากำลัง เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การวิเคราะห์ค่างานและการจัดทำกระบอกเงินเดือนและสวัสดิการ การแรงงานสัมพันธ์ และการฝึกอบรมและพัฒนา ฯลฯ

aree associates

aree associates Website